Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
Goedkoopinlijsten.nl: Een onderdeel van Atelier Pantazi, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 65653920.
Klant: Iedere bezoeker van de internetsite www.goedkoopinlijsten.nl dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Goedkoopinlijsten.nl in een contractuele relatie van welke aard van ook staat of komt te staan.
Product: Het/de product(en) die door Goedkoopinlijsten.nl in de webwinkel wordt/worden aangeboden.
Aanbieding: Het/de product(en) die door Goedkoopinlijsten.nl in de webwinkel wordt/worden aangeboden welke om wat voor reden dan ook een andere prijs hebben dan de normale prijs.
Webwinkel: Een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, zgn koop op afstand.
Offerte: Verkoopofferte van product(en) door Goedkoopinlijsten.nl geformuleerd naar aanleiding van een offerteaanvraag.
Overeenkomst: Elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand tussen Goedkoopinlijsten.nl en koper, die tot stand is gekomen via de webwinkel.
Werkdagen: Alle dagen met uitzondering van zaterdagen en zondagen en erkende feestdagen.
Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.


Artikel 2: Algemeen
2.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Goedkoopinlijsten.nl en de Klant waarop Goedkoopinlijsten.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2: De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Goedkoopinlijsten.nl, voor de uitvoering waarvan door Goedkoopinlijsten.nl derden dienen te worden betrokken.
2.3: Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.4: Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomsten
3.1: Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2: Offertes dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de Klant tot het doen van een aanbod. Goedkoopinlijsten.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Klant geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
3.3: Alle offertes van Goedkoopinlijsten.nl hebben een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.4: Een aanbod van de Klant als genoemd in artikel 3.2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: de Klant heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; de Klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geÎigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Goedkoopinlijsten.nl via elektronische weg is verzonden en door Goedkoopinlijsten.nl is ontvangen. 3.5: Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres.
3.6: Klant en Goedkoopinlijsten.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.4 en 3.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Goedkoopinlijsten.nl zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.
3.7: Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email of via de website van Goedkoopinlijsten.nl verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen/producten en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Goedkoopinlijsten.nl is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen. Daarbij betreffen de houten lijsten natuurproducten die altijd in kleur kunnen afwijken t.o.v. de afbeeldingen of reeds eerder ontvangen houten lijsten.
3.8: De Klant is de prijs verschuldigd die Goedkoopinlijsten.nl in haar orderbevestiging conform artikel 3.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Goedkoopinlijsten.nl worden gecorrigeerd.
3.9: Alle aanbiedingen op de website van Goedkoopinlijsten.nl zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Goedkoopinlijsten.nl behoudt zicht het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen voorbehouden.
3.10: Goedkoopinlijsten.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.11: Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Goedkoopinlijsten.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Goedkoopinlijsten.nl anders aangeeft.
3.12: Bezorgkosten € 9,50 per bestelling voor een verzendadres in Nederland en €11,90 voor verzendingen naar het buitenland. De bezorgkosten ivoor adressen in Nederland komen te vervallen bij een bestelling met een waarde van meer dan €75.


Artikel 4: Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
4.1: Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Goedkoopinlijsten.nl ernaar om na ontvangst bestelling, binnen vijf (5) werkdagen te verzenden, tenzij op de website van Goedkoopinlijsten.nl anders is aangegeven. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.
4.2: Wanneer een overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, niet door Goedkoopinlijsten.nl kan worden gerealiseerd zal Goedkoopinlijsten.nl de Klant hiervan schriftelijk (via e-mail) op de hoogte brengen. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 10 werkdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.
4.3: De Klant heeft in geval van overschrijding van een termijn de bevoegdheid om de overeenkomst met Goedkoopinlijsten.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via e-mail) aan Goedkoopinlijsten.nl te melden.
4.4: Goedkoopinlijsten.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.5: Goedkoopinlijsten.nl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren en/of af te leveren.
4.6: Indien Goedkoopinlijsten.nl gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan Goedkoopinlijsten.nl ter beschikking heeft gesteld.
4.7: Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
4.8: Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4.9: Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Goedkoopinlijsten.nl gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Goedkoopinlijsten.nl daardoor direct of indirect ontstaan.


Artikel 5: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
5.1: Goedkoopinlijsten.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Goedkoopinlijsten.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen; de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Goedkoopinlijsten.nl kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 5.2: Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Goedkoopinlijsten.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5.3: Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Goedkoopinlijsten.nl op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Goedkoopinlijsten.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.4: Indien Goedkoopinlijsten.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5.5: Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.


Artikel 6: Overmacht
6.1: Goedkoopinlijsten.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.2: Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Goedkoopinlijsten.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Goedkoopinlijsten.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Goedkoopinlijsten.nl of van derden daaronder begrepen. Goedkoopinlijsten.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Goedkoopinlijsten.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
6.3: Goedkoopinlijsten.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
6.4: Voorzoveel Goedkoopinlijsten.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Goedkoopinlijsten.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 7: Betaling en incassokosten
7.1:Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald:
iDeal en Paypal.
Goedkoopinlijsten.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.
7.2: Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de Klant, is voldaan.
7.3: In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Goedkoopinlijsten.nl is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever.
7.4: In geval van niet-tijdige betaling is Goedkoopinlijsten.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
7.5: Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Goedkoopinlijsten.nl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
7.6: Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.


Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1: Alle door Goedkoopinlijsten.nl in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Goedkoopinlijsten.nl totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Goedkoopinlijsten.nl gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
8.2: Door Goedkoopinlijsten.nl geleverde zaken, die ingevolge lid 8.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
8.3: De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Goedkoopinlijsten.nl veilig te stellen.
8.4: Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Goedkoopinlijsten.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
8.5: Voor het geval Goedkoopinlijsten.nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Goedkoopinlijsten.nl en door Goedkoopinlijsten.nl aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Goedkoopinlijsten.nl zich bevinden en die zaken terug te nemen.


Artikel 9: Garanties, onderzoek en reclames
9.1: De door Goedkoopinlijsten.nl te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
9.2: Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Goedkoopinlijsten.nl, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Goedkoopinlijsten.nl geen invloed op kan uitoefenen.
9.3: De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee werkdagen na ontvangst goederen schriftelijk (e-mail) aan Goedkoopinlijsten.nl te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Goedkoopinlijsten.nl in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Goedkoopinlijsten.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
9.4: Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
9.5: Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
9.6: Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Goedkoopinlijsten.nl de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van Goedkoopinlijsten.nl, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan Goedkoopinlijsten.nl te retourneren en de eigendom daarover aan Goedkoopinlijsten.nl te verschaffen, tenzij Goedkoopinlijsten.nl anders aangeeft.
9.7: Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Goedkoopinlijsten.nl daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.


Artikel 10: Herroepingrecht
10.1: Nadat de klant het door hem/haar bestelde fotolijst t/m de maatvoering 15 x 20 cm heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Goedkoopinlijsten.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Op producten welke speciaal voor de klant samengesteld worden geldt géén herroepingsrecht. Voorbeelden hiervan zijn wissellijsten, lijsten uit de special lijsten lijn en alle lijsten uit de website www.voordeliginlijsten.nl, maatwerk lijsten welke niet in het website assortiment zijn opgenomen en posters of canvas welke bedrukt zijn met fotomateriaal dat door de klant is aangeleverd.
10.2: De Klant kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd.
10.3: Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail) aan Goedkoopinlijsten.nl te melden. De klant dient het product – na overleg met Goedkoopinlijsten.nl – te sturen naar een door Goedkoopinlijsten.nl vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
10.4: Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Goedkoopinlijsten.nl ingevolge artikel 10.1. en 10.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Goedkoopinlijsten.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Goedkoopinlijsten.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
10.5: Goedkoopinlijsten.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Goedkoopinlijsten.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.
10.6: Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Goedkoopinlijsten.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Goedkoopinlijsten.nl de klant hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. Goedkoopinlijsten.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.


Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1: Indien Goedkoopinlijsten.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2: Goedkoopinlijsten.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Goedkoopinlijsten.nl is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
11.3: Indien Goedkoopinlijsten.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Goedkoopinlijsten.nl beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.4: De aansprakelijkheid van Goedkoopinlijsten.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
11.5: Goedkoopinlijsten.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
11.6: Goedkoopinlijsten.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
11.7: De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Goedkoopinlijsten.nl of zijn leidinggevende ondergeschikten.